2017-06-19

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich zostało stworzone z myślą o absolwentach szkoły oraz dla każdego, kto zechce zostać naszym przyjacielem. Naszym celem jest stworzenie organizacji, w której każdy odnajdzie coś dla siebie - oferujemy możliwości spotkania wielu interesujących ludzi. W ramach Stowarzyszenia będziemy aktywnie działać na rzecz szkoły i społeczności lokalnej.

Stowarzyszenie jest organizacją samorządną powołaną do wspieranie rozwoju edukacji zawodowej wśród młodzieży i dorosłych w szczególności Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu.

Cele Stowarzyszenia to:

 1. szerzenie oświaty, organizacja kursów, szkoleń, aktywizacja ludności, wspieranie działań społeczno-zawodowych, propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych aspektów życia społecznego i gospodarczego,
 2. działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców,
 3. organizowanie różnych form wypoczynku oraz spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
 4. inicjowanie, opracowywanie i realizacja projektów na rzecz rozwoju i promocji ZSZ w Gostyniu
 5. działalność na rzecz ochrony środowiska, propagowanie akcji, inicjatyw, technologii i rozwiązań ekologicznych,
 6. inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, organizacja imprez dla i z udziałem członków lokalnej społeczności,
 7. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć związanych z realizacją celów Stowarzyszenia,
 8. wzmacnianie przywiązania do tradycji oraz historii,
 9. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w tym osób z niepełnosprawnością,
 10. działalność charytatywna i rozwój wolontariatu,
 11. fundowanie i przyznawanie nagród, wyróżnień, stypendiów,
 12. ochrona i promocja zdrowia,
 13. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą
 14. zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Sposoby działania obejmują w szczególności:

 1. pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową stowarzyszenia, w szczególności przez: wnioski grantowe, bale charytatywne, festyny, koncerty, składki, zbiórki,
 2. prowadzenie działalności gospodarczej w celu pozyskania środków finansowych niezbędnych na działalność statutową,
 3. organizacja imprez sportowo – turystycznych i kulturalno – oświatowych dla młodzieży i dorosłych,
 4. spotkania ze specjalistami z zakresu spraw stanowiących przedmiot działania stowarzyszenia,
 5. umożliwianie zdobycia kwalifikacji do pracy lub działalności społecznej,
 6. szkolenia, działalność informacyjna, wydawnicza.

 

Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną w zakresie określonym celami Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów i zadań Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się